کد خبر: 1825
حوادث ناشی از کار چیست ؟

مقررات وتوصیه های مربوط به حوادث ناشی ازکار حوادث ناشی از کار چیست ؟

حوادثی است که درحین انجام وظیفه وبه سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد براساس این تعریف حوادثی که به یکی از صورتها یا علل زیر رخ دهد ناشی ازکارمحسوب می شود

 

 
   
  • دراوقاتی که بیمه شده درکارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها ومحوطه آن مشغول به کارباشد
   
  • دراوقاتی که به صورت مامور درخارج از کارگاه انجام وظیفه می کند
   
  • دراوقات عادی رفت وبرگشت بیمه شده بین منزل وکارگاه
   
  • دراوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی وتوانبخشی
   
  • درحین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان ومساعدت به آنان