زمان انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۲۱ تير ساعت 11:58 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۷/۲۲ ساعت 12:50    تعداد بازدید: 1113    کد مطلب: 17680

کارشناس ارشد اداری


خانم پریسا پور احمد
تلفن: 33668467
• مسئولیت حسن اجرای امور مربوط به جذب ، افت ، انتصابات ، نقل و انتقالات ، دبیرخانه و کنترل صحت احکام صادره در سطح استان به نحو مطلوب با رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای تعیین شده از سوی ستاد مرکز
• مسئولیت کنترل و مراقبت بر چگونگی اجرای صحیح کلیه مقررات و آئین نامه ها و ضوابط مربوط به امور اداری و راهنمایی مسئولین و کارکنان اداری واحدهای تابعه از طریق مراجعه مستمر به واحدهای مذکور
• مسئولیت ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بین فعالیتهای کلیه واحدهای تابعه
• راهبری و نظارت بر حسن اجرای امور خدمات فنی و عمومی از جمله نقلیه ، تاسیسات و تعمیرات ، تلفنخانه خدمات عمومی ، تدارکات ، اموال و ملزومات اداری ، اموال اداری مربوطه در سطح استان
• نظارت مستمر بر نحوه عملکرد شرکتهای خدماتی طرف قرار داد جهت اطمینان از اجرای تعهدات مندرج در قراردادها و تهیه گزارش لازم جهت ارائه به مقام مافوق
• انجام سایر امور محوله در چارچوب قوانین و مقررات که از جانب مقام مافوق ارجاع می شود.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha